<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ สผ. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ร้อยละ
2. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ร้อยละ
3. ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดในเอกสารงบประมาณ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ร้อยละ
4. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนวินัย หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หรือทุจริตประพฤติมิชอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คน
5. จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง
6. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
7. ร้อยละความสำเร็จในการจัดอัตรากำลังตามแผนการบริหารอัตรากำลังระยะยาว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
8. ร้อยละการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้อัตรากำลัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
9. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักขององค์กร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
10. ร้อยละบุคลากรที่มีการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
11. ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามแผนฝึกอบรมประจำปี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
12. สัดส่วนของกำลังคนคุณภาพเทียบกับตำแหน่งระดับสูง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
13. สัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการผู้มีศักยภาพสูง (HiPPS) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
14. ร้อยละบุคลากรที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Rotate) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
15. ร้อยละของผู้ที่จะเกษียณอายุมีการถ่ายโอนความรู้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
16. จำนวนเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่มาใช้สนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบเก็บข้อมูลกำลังคน, ระบบวิเคราะห์งาน/รับบสรรหา-คัดเลือก/ระบบประเมิน/ระบบพัฒนาบุคลากร) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน
17. ร้อยละของข้าราชการที่ลาออกและขอโอนย้ายไปหน่วยงานภายนอก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
18. อัตราเฉลี่ยการลาป่วย-ลากิจ/คน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วัน
19. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
20. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละ
21. ชั่วโมงการอบรม/ปี/คน (ชั่วโมง) (เฉพาะที่ สลก. จัด) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั่วโมง
22. จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป กลุ่มงานคลังและพัสดุ
จำนวน
23. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ของ สผ. กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ร้อยละ
24. ผลการเบิกจ่ายจากแผนงบประมาณ การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ร้อยละ
25. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ร้อยละ
26. ระดับความสำเร็จตามแผน BCP ขององค์การ หรือผลการซักซ้อมเทียบกับเป้าหมาย ก.คพ./กพร.
ครั้ง
27. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายภายใน ผ่านสื่อต่าง ๆ คือ เว็บไซต์ สผ. (www.onep.go.th), เว็บไซต์ www.facebook.com, บอร์ด กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
งาน
28. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายภายนอก ผ่านสื่อต่าง ๆ คือ เว็บไซต์ สผ. (www.onep.go.th), เว็บไซต์ www.facebook.com, บอร์ด ส กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
งาน
29. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
คน
30. ความพึงพอใจ กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
ร้อยละ
31. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลการต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
32. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้าน CSR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จำนวน
33. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน CSR กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
35. ระดับความพึงพอใจของแต่ละช่องทาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
36. จำนวนเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เครือข่าย
37. จำนวนการบริการที่มีการปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
บริการ
38. ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของกระบวนการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
39. จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระบวนการ
40. จำนวนคู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คู่มือ
41. จำนวนกระบวนการที่ได้มาตรฐาน/ได้รับการรับรอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระบวนการ
42. ร้อยละความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในกระบวนการที่สำคัญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
43. ร้อยละของกระบวนการ(สร้างคุณค่า /สนับสนุน) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
44. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร้อยละ
45. ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปี กพร.
ระดับ
46. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายกำกับองค์การที่ดี กพร.
ร้อยละ
47. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสผ. กพร.
ร้อยละ
48. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สผ. กคจ.
ร้อยละ
49. คะแนน ITA ของ ปปช. กคจ.
ร้อยละ
50. จำนวนคดีปกครองที่อยู่ระหว่างพิจารณา กลุ่มนิติการ
คดี
51. จำนวนคดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด กลุ่มนิติการ
คดี
52. จำนวนคดีที่เข้าใหม่ กลุ่มนิติการ
คดี
53. จำนวนการตอบข้อหารือด้านกฎหมาย กลุ่มนิติการ
เรื่อง
54. จำนวนการตรวจพิจารณาร่างสัญญา กลุ่มนิติการ
เรื่อง
55. จำนวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มนิติการ
เรื่อง
56. จำนวนกฎหมายที่ตรวจร่างและได้ประกาศใช้บังคับ กลุ่มนิติการ
ฉบับ
57. จำนวนรายงานการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
รายงาน
58. จำนวนเรื่องที่มีข้อทักท้วงจาก สตง. กตภ.
เรื่อง
59. จำนวนฐานข้อมูล สตป.
ฐานข้อมูล
60. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองตามมาตรฐาน สตป.
ร้อยละ
61. ระดับความสำเร็จตามแผน IT สผ. สตป.
ร้อยละ
62. ความพึงพอใจของ USER ทั้งภายในและภายนอก สตป.
ร้อยละ
63. ระยะเวลา/จำนวนครั้งที่ระบบหยุดทำงาน สตป.
นาที/ครั้ง
64. ระยะเวลาการกู้คืนระบบ สตป.
นาที
65. การบรรลุตาม SLA สตป.
เรื่อง
66. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน KM สตป.
ร้อยละ
67. จำนวนผู้เข้าใช้งานในระบบ KM สตป.
คน
68. จำนวนองค์ความรู้ สตป.
องค์ความรู้
69. จำนวนการให้ความเห็น ปคร. สวล.
เรื่อง
70. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช กรมวิชาการเกษตร
ราย
71. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอต่อ สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
72. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดำเนินการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
73. ผลการประเมินตนเองของผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร ร้อยละ
74. ผลสำรวจความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน ร้อยละ